Obchodní podmínky ke službě Cenový automat

Tyto obchodní podmínky (dále také „Podmínky“) jsou součástí smlouvy o poskytování služeb, kterou s Vámi jako uživatelem uzavíráme My, společnost Cenový automat s.r.o., jako poskytovatel (dále také „Smlouva“). Smlouvu uzavíráme okamžikem, kdy si v Aplikaci vytvoříte uživatelský účet (dále také „Registrace“). Registrací potvrzujete, že jste si tyto Podmínky přečetli a že s nimi souhlasíte.

1. Definice

1.1. My jsme společnost Cenový automat s.r.o., se sídlem Spálená 100/35, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 07641346, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 304025 vedenou u Městského soudu v Praze, která Vám poskytuje Službu. Naše kontaktní údaje jsou:

 • Kontaktní e-mail: info@cenovyautomat.cz
 • E-mail pro podporu: podpora@cenovyautomat.cz
 • Telefon: +420 602 444 294

Pokud se Vám cokoliv nelíbí, našli jste nějakou vadu nebo máte jiný podnět, můžete nám je sdělit na výše uvedených kontaktech.

1.2. Aplikace je webová aplikace s názvem Cenový automat dostupná na adrese https://app.cenovyautomat.cz a https://www.cenovyautomat.cz (stará verze).

1.3. Ceník je ceník poskytování Služby dostupný na adrese https://www.cenovyautomat.cz/ceny.

1.4. Služba je námi poskytovaná služba Cenový automat, jejíž předmět je popsán níže v článku 3 těchto Podmínek. Součástí Služby je i provozování Aplikace.

1.5. Vy jste uživatel, kterému Službu poskytujeme.

2. Uživatelský účet

2.1. Podmínkou užívání Služby je Registrace neboli vytvoření uživatelského účtu. Uživatelský účet si můžete bezplatně vytvořit prostřednictvím formuláře, který naleznete v Aplikaci pod tlačítkem „Vyzkoušet zdarma“, případně na adrese https://app.cenovyautomat.cz/registrace. Pro Registraci stačí uvést veškeré požadované údaje, zaškrtnout políčka, podle kterých souhlasíte s těmito Podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů, a potvrdit Registraci stiskem tlačítka „Vytvořit účet“.

3. Předmět služby

3.1. Služba spočívá v automatickém přeceňování produktů ve Vašem e-shopu na základě vámi zadaných pravidel a monitoringu cen Vaší konkurence. Zjednodušeně řečeno, pomůžeme průběžně optimalizovat ceny Vašich produktů na požadovaných úrovních a mít přehled o cenách konkurence.

3.2. Abyste Službu mohli používat, musíte do Aplikace nahrát seznam produktů. Na základě technických možností Vašeho e-shopu a vlastních preferencí to můžete provést prostřednictvím API e-shopu, XML feedu generovaným e-shopem nebo jsou produkty nahrány z připojeného Heureka účtu.

3.3. Nové ceny Vašich produktů se poté do Vašeho e-shopu přenáší prostřednictvím API e-shopu nebo XML/CSV feedu generovaným Aplikací. Automatické přeceňování produktů ve Vašem e-shopu Vám však nenutíme, dle svého uvážení si v Aplikaci nově vypočtené ceny můžete pouze zobrazit a následně je ve Vašem e-shopu změnit ručně.

4. Pravidla užívání služby

4.1. Při užívání Služby musíte dodržovat následující pravidla:

 1. budete Službu užívat pouze obvyklým způsobem a vyvarujete se takového užívání, které by Nás mohlo poškodit nebo vůči Nám bylo konkurenční;
 2. nebudete Službu užívat ke zpracování obsahu a dat, které jsou je nezákonné, diskriminující, podvodné nebo zavádějící, které porušují práva jiných osob, zejména práva k duševnímu vlastnictví, nebo které jsou jakýmkoliv jiným způsobem nevhodné;
 3. nebudete narušovat bezpečnostní opatření Služby nebo na ni podnikat jiný druh útoku, zejména do ní vkládat malware (počítačové viry, trojské koně, ransomware aj.) či jiný závadný obsah nebo kód;
 4. s výjimkou užívání Služby obvyklým způsobem a k jejímu účelu nebudete vyjímat či používat jakékoli části Služby (včetně databází v nich obsažených) či informací z ní získaných za účelem vložení těchto údajů do jakékoli jiné databáze („screen scraping“) nebo jiným způsobem a za jiným účelem provádět automatizované zpracovávání dat obsažených ve Službě;
 5. s výjimkou užívání Služby obvyklým způsobem a k jejímu účelu nebudete Službu přetěžovat jejím automatizovaným užíváním (např. skriptováním);
 6. nebudete podnikat pokusy o získání přístupu k jakékoli části Služby, k níž Vám nebyl udělen přístup;
 7. nebudete žádat či získávat přihlašovací a jiné údaje k uživatelským účtům dalších uživatelů a pokoušet se o přihlášení na cizí uživatelský účet, aniž byste k tomu měli oprávnění, či pokoušet se o prolomení zabezpečení jiných uživatelských účtů;
 8. nebudete Službu užívat jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s jejím účelem nebo je protiprávní.

4.2. Při užívání Služby jste oprávněni zakládat uživatelské účty pro své zaměstnance nebo kontraktory. Své zaměstnance a kontraktory, kteří ke Službě přistupují, musíte seznámit s pravidly užívání Služby uvedenými v těchto Podmínkách. Vždy odpovídáte za jakékoliv porušení těchto Podmínek, které způsobí osoba, jíž jste Službu zpřístupnili.

4.3. Jste povinni bezpečně uchovávat své přihlašovací údaje do uživatelského účtu a chránit veškerá zařízení používaná v souvislosti s přihlášením k uživatelskému účtu, zejména k nim nastavit bezpečné přihlašovací údaje a zabránit přístupu k nim třetím osobám. Za případné zneužití Vašich přihlašovacích údajů do uživatelského účtu odpovídáte výhradně Vy.

5. Cena a platební podmínky

5.1. Za vytvoření uživatelského účtu v Aplikaci a užívání Služby v rámci čtrnácti (14) denní zkušební verze ZDARMA nic neplatíte. Po uplynutí Vašeho čtrnáctidenního zkušebního období Vám poskytování Služby zastavíme a zeptáme se Vás, zda Službu budete chtít i nadále užívat. Následné užívání Služby je zpoplatněno podle našeho Ceníku, který ceny určuje v závislosti na počtu spárovaných produktů v Heurece nebo počtu přeceňovaných produktů a frekvenci aktualizace dat. Ceník můžeme průběžně aktualizovat, je však vždy dostupný zde https://www.cenovyautomat.cz/ceny. O každé změně Vás předem informujeme.

5.2. Jak už to bývá, cena je uvedena bez DPH a vztahuje se vždy pouze k jednomu e-shopu. Prohlašujeme, že jsme plátcem DPH v České republice. DPH Vám budeme účtovat společně s cenou a Vy se zavazujete DPH zaplatit. Cena uvedená v Ceníku je závazná, nicméně vzhledem k tomu, že Aplikaci neustále zlepšujeme a vyvíjíme nové funkcionality, máme právo ji jednostranně změnit po tom, co Vás na její změnu předem upozorníme. Cena současně nezahrnuje ani žádné další poplatky či výdaje nad rámec našich provozních nákladů, protože nepočítáme s tím, že by vznikla potřeba jejich úhrady. Pokud by se však situace změnila a takové výdaje vznikly, ponesete je výhradně Vy.

5.3. Cenu za Službu Vám budeme účtovat na zvolené období předem, a to na základě vystavené faktury. Veškeré faktury jsou splatné do sedmi (7) dnů od jejich vystavení. Pro vyloučení pochybností jsme se dohodli, že Vám faktury budeme zasílat elektronicky, a to e-mailem na Vaši fakturační e-mailovou adresu, kterou si v rámci Aplikace zvolíte.

5.4. V případě, že v průběhu užívání Služby změníte počet přeceňovaných nebo spárovaných produktů nebo frekvenci aktualizace dat, budeme postupovat následovně: při navýšení Vám poměrnou částku dofakturujeme a při snížení Vám cenu při další fakturaci snížíme. Pokud byste však již nadále službu nevyužívali, žádná již uhrazená částka se nevrací.

5.5. Každou fakturu si zkontrolujte do pěti (5) dnů od jejího obdržení. V této lhůtě Nám můžete e-mailem nebo telefonicky prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 1 těchto Podmínek sdělit jakékoliv požadavky na změnu či opravu.

5.6. Při platbě faktury musíte uvést veškeré na faktuře uvedené platební identifikátory (např. variabilní symbol, konstantní symbol atd.). Cena za Službu je uhrazena řádně a včas, pokud je se všemi platebními identifikátory nejpozději k poslednímu dni splatnosti připsána na bankovní účet uvedený ve faktuře.

5.7. Ocitnete-li se s platbou jakékoliv částky na základě řádně vystavené faktury v prodlení delším než pět (5) dnů, můžeme Vám přístup ke Službě zablokovat, a to až do doby úhrady dlužné částky. Pokud Vám bude přístup ke Službě dle tohoto ustanovení zablokován po dobu delší než pět (5) dnů, zablokujeme Vám celou Službu, tj. veškeré procesy jako aktualizace cen produktů, importy a exporty dat apod., a to až do doby úhrady dlužné částky.

6. Oprávnění k užívání služby

6.1. Služba a její jednotlivé části mohou být chráněny autorskými a jinými právy duševního vlastnictví. Vzhledem k tomu, že Službu užíváte v režimu Software as a Service a nemáte k dispozici kopie zdrojových ani strojových kódů, neužíváte autorské dílo ve smyslu autorského zákona. Přesto se Vaše užívání Služby řídí určitými pravidly, která popisujeme v tomto článku.

6.2. Abyste mohli Službu užívat, udělujeme Vám nevýhradní oprávnění k jejímu běžnému užívání. Toto oprávnění máte po dobou trvání Smlouvy. Oprávnění není územně omezeno. Oprávnění je omezeno Vašim uživatelským účtem a uživatelskými účty, které vytvoříte pro své zaměstnance nebo kontraktory dle čl. 4 těchto Podmínek, přičemž Službu bez Našeho souhlasu nesmíte zpřístupnit žádné třetí osobě, vyjma výjimek uvedených v tomto ustanovení, a za žádných okolností nesmíte zveřejňovat své přihlašovací údaje. Své oprávnění nesmíte postoupit (tj. zcela převést) třetí osobě a ani nesmíte udělit pod-oprávnění. Službu dále nesmíte kopírovat, rozšiřovat nebo zveřejňovat. Ke Službě Vám nepředáme žádné zdrojové kódy, přičemž tyto zdrojové kódy se nesmíte žádným způsobem snažit získat či je jinak zjišťovat (například zpětnou analýzou nebo rekompilací). Dále budete také moci data svého e-shopu zpřístupnit třetím osobám s vytvořeným uživatelským účtem, které Vás o přístup požádají a kterým přes administrátorské rozhraní udělíte příslušná oprávnění (například externím konzultantům).

6.3. Na Službu, případně přímo na Nás, můžete odkazovat na svých sociálních sítích či v propagačních materiálech. Krom toho můžete kopírovat, rozšiřovat a zveřejňovat marketingové materiály týkající se Služby, pokud Vám je za tímto účelem poskytneme.

6.4. Pokud porušíte ustanovení 6.2. tohoto článku, zaplatíte nám smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jedno porušení. Všechny smluvní pokuty jsou splatné okamžikem, kdy povinnost porušíte.

7. Ochrana dat

7.1. Během užívání Služby si vyměníme spoustu informací a mezi nimi i informace, které pro Nás nebo pro Vás může být důležité chránit. Jedná se zejména o veškeré neveřejné informace, o kterých se v souvislosti se Službou My i Vy dozvíme (například obchodní tajemství, know-how, technická dokumentace, přípravné a koncepční materiály, analýzy a jejich výstupy), přičemž všechny tyto informace budeme považovat za důvěrné. O všech důvěrných informacích jsme My i Vy povinni zachovávat mlčenlivost, nikde je nešířit a chránit je před zneužitím. Ve výsledku to znamená, že veškeré důvěrné informace můžeme My i Vy užívat pouze v souladu se Smlouvou a výhradně v souvislosti se Službou. V žádném případě nesmíme My ani Vy bez předchozího písemného souhlasu druhého sdělovat důvěrné informace jakýmkoliv třetím stranám (s výjimkou svých zaměstnanců a poradců).

7.2. Při užívání Služby bude docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Abychom však tyto Podmínky zbytečně neprodlužovali, sepsali jsme veškeré informace o tomto zpracování do Podmínek ochrany osobních údajů, které naleznete na https://www.cenovyautomat.cz/ochrana-osobnich-udaju.

8. Provoz a údržba

8.1. Služba je poskytována „jak je“ a „jak je dostupná“, neboť je závislá na zařízeních a službách třetích stran (např. poskytování internetového připojení), přičemž kvalitu ani dostupnost těchto zařízení a služeb třetích stran nemůžeme ovlivnit. Budeme samozřejmě usilovat o to, aby Služba fungovala bezchybně a pořád, nicméně z uvedených důvodů Vám nemůžeme zaručit kvalitu ani úroveň dostupnosti Služby, protože se občas prostě může stát, že Služba dočasně přestane fungovat nebo bude nedostupná.

8.2. Důvodem výpadku Služby může být neočekávaná porucha, ale i údržba nebo aktualizace na Naší straně. Nemusíte se ale bát, protože o plánovaných výpadcích z důvodu systémových zásahů do Aplikace nebo provozu serveru Vás budeme vždy s předstihem informovat přímo v Aplikaci.

8.3. Pokud by výpadek Služby trval déle než sedmdesát dva (72) hodin dáme Vám slevu z ceny ve výši poměrné části celkového počtu hodin poskytování Služby v měsíci a doby trvání výpadku. Kromě této slevy Vám však již žádné jiné právo z vadného plnění či odškodnění nenáleží.

8.4. Pro řešení problémů spojených se Službou nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 1 těchto Podmínek nebo chatu dostupného na adrese https://app.cenovyautomat.cz. Při řešení případných problémů budeme odstraňovat jako první ty nejzávažnější. Budeme se přitom snažit vyřešit je ve lhůtě odpovídající jejich závažnosti.

9. Omezení odpovědnosti

9.1. Neodpovídáme za újmu způsobenou výpadky, poruchami ani chybami Služby, jako je například selhání softwaru, technické selhání, selhání sítí či telekomunikačních systémů, a to bez ohledu na to, zda je zapříčiníme My, Vy, jiní uživatelé či třetí osoby nebo vzniknou v důsledku výpadků elektrické energie, přerušení či rušení telekomunikačních služeb nebo okolností vylučujících odpovědnost či událostí vyšší moci.

9.2. Výslovně uvádíme, že neodpovídáme ani za újmu způsobenou chybou Služby, při které dojde k chybnému přecenění produktů ve Vašem e-shopu. Automatické přeceňování produktů ve Vašem e-shopu jste vždy povinni řádně a včas zkontrolovat, přičemž za nastavené ceny odpovídáte výhradně Vy.

9.3. Neodpovídáme také za jakoukoliv nepřímou škodu Vám způsobenou, a to ani v případě, že Nás na možnost vzniku takové škody dopředu upozorníte, zejména za ušlý zisk, speciální nebo nahodilou škodu, nebo jinou škodu vzniklou jako nepřímý důsledek užití Služby.

9.4. Za obsah dat uložených do Služby odpovídáte výhradně Vy. Neodpovídáme za přenos těchto dat ani za jejich správné zpracování. Neneseme odpovědnost ani za zabezpečení a důvěrnost přenášeného obsahu.

9.5. Vznese-li vůči Nám třetí osoba jakýkoliv nárok vyplývající z nebo související s porušením těchto Podmínek z Vaší strany, povedete s touto třetí osobou mimosoudní jednání a poskytnete Nám veškerou možnou součinnost k účinné obraně v soudních, rozhodčích či jiných řízeních, to vše na své náklady, a nahradíte Nám případnou škodu. Za škodu se v tomto případě považují i náklady soudního řízení, včetně nákladů právního zastoupení, pokuty, sankce a jakákoliv peněžitá plnění, která budeme povinni uhradit třetí osobě na základě soudního či jiného pro Nás závazného rozhodnutí nebo na základě schváleného smíru.

10. Trvání a ukončení smlouvy

10.1. Smlouvu uzavíráme na dobu neurčitou.

10.2. Od Smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení jsme se dohodli, že podstatným porušením Smlouvy je zejména:

 1. výpadek Služby delší než patnáct (15) dnů;
 2. prodlení s platbou jakékoliv částky na základě řádně vystavené faktury delší než patnáct (15) dnů;
 3. Vaše jednání, které je způsobilé naplnit znaky nekalé soutěže vůči Našim zákazníkům nebo třetím osobám;
 4. nepřihlášení se do Aplikace po dobu delší dvanácti (12) měsíců.

V případě odstoupení od Smlouvy se účinky tohoto odstoupení váží k měsíci, ve kterém k odstoupení došlo.

10.3. Smlouvu můžeme My i Vy vypovědět písemnou výpovědí s uvedením důvodu, v takovém případě Smlouva skončí k poslednímu dni předplaceného období. Vy můžete pro výpověď využít také volbu „Deaktivovat licenci“, kterou najdete přímo v Aplikaci.

10.4. My Smlouvu můžeme nadto vypovědět také písemnou výpovědí bez udání důvodu a bez výpovědní doby. Nemusíte se nicméně bát, k tomuto přistoupíme pouze v odůvodněných případech, zejména nikoliv však výhradně, v případě, že se rozhodneme Službu dále neposkytovat nebo pokud zjistíme, že jakýmkoliv způsobem porušujete tyto Podmínky.

10.5. Ukončení Smlouvy nemá vliv na Vaši povinnost zaplatit Nám veškeré částky, které se staly splatnými za dobu trvání Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy Vám také nebudeme vracet cenu za Službu ani její část, a to bez ohledu na to kdy k ukončení Smlouvy dojde. V případech uvedených v tomto článku Vám dále na základě vlastního uvážení můžeme poskytování Služby pozastavit nebo trvale zablokovat.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Podmínky jsme se snažili napsat tak, aby co nejvíce reflektovaly realitu. Doufáme, že je nebude nutné nikdy měnit, nicméně pokud by k nutnosti změny v budoucnu došlo, upozorňujeme Vás, že máme právo je jednostranně změnit. Jakoukoliv změnu Vám včas oznámíme prostřednictvím Aplikace nebo zasláním emailu na Vaši adresu a dáme Vám alespoň čtrnáct (14) dnů na rozmyšlenou. Pokud se v uvedené lhůtě ke změně Podmínek nevyjádříte, tak změněné podmínky přijímáte jejím uplynutím. Pokud v uvedené lhůtě změněné podmínky odmítnete, bude se náš vztah nadále řídit původními Podmínkami, ledaže bychom se My rozhodli, že s Vámi Smlouvu ukončíme.

11.2. Náš právní vztah se řídí právním řádem České republiky a spory z tohoto vztahu budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky dle Našeho sídla.

11.3. Pokud by se kterákoli část těchto Podmínek stala nevymahatelnou, zůstávají ostatní části plně v platnosti a nepozbývají účinnosti. Pokud neuplatníme práva z kterékoli části těchto Podmínek, nebude to považováno za zřeknutí se těchto práv ani za zavedenou praxi.

11.4. Bez našeho svolení nesmíte postoupit žádné ze svých práv ani závazků vyplývajících z těchto Podmínek na jinou osobu.

Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 10. 2021.